Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας -(Πλύσιμο κάδων αποκομιδής-υπόγειων κάδων)»

Σχετικά έγγραφα: