13η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Διόνυσος, 23-9-2011
Αρ. Πρωτ: 334

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς:
1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ.
1)Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2)Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση
Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :Τεχνικό Πρόγραμμα Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 2012.
Απόφαση

Θέμα 2ο :Αιτήσεις για υδροδότηση 1) επί της οδού Κοραή 28 και 2) επι της οδού
Ρήγα Φεραίου 38.
Απόφαση

Θέμα 3ο :Ανάθεση εργασιών εκταφών μέχρι 31-12-2011 στο κοιμητήριο της
Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Απόφαση

Θέμα 4ο :Αίτηση της κ. Κατόγλου Αννας για αγορά του Ο119 οικογενειακού
Τάφου.
Απόφαση

Θέμα 5ο :Εξέταση αιτημάτων των κατοίκων κκ Ταμπάκη Γεώργιου και
Παρνασσά Αναστασίας για παρατάσεις ενταφιασμού.
Απόφαση

Θέμα 6ο:(Εκτός ημερησίας διατάξεως) « Πρόταση για ορισμό δικηγόρου για την υπόθεση εκδίκασης του ΤΥΠΕΤ στο εφετείο για τον καθορισμό τιμής μονάδος ».
Απόφαση

Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Γεώργιος Πατσαλιάς Δανέζης

AttachmentSize
apof_dion_2011_53.pdf233.47 KB
apof_dion_2011_54.pdf104.68 KB
apof_dion_2011_55.pdf103.97 KB
apof_dion_2011_56.pdf103.47 KB
apof_dion_2011_57.pdf103.65 KB
apof_dion_2011_58.pdf106.15 KB