Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης
1. Αίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση

Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
1. Αίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση
3. 2 μάρτυρες

Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

Αν είστε εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου
1. Αίτηση

Αν είστε εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου
1. Αίτηση
2. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας τουλάχιστον διετίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό εφορίας με διεύθυνση στο Δήμο μας)

Για εγγραφή στο Δημοτολόγιο του Δήμου Διονύσου χρειάζεστε:
1. Αιτήσεις (1 για κάθε ενήλικα για εγγραφή και 1 για τη χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας)
2. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας της οικογένειας
3. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας τουλάχιστον διετίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό εφορίας με διεύθυνση στο Δήμο μας

Πληροφορίες:
Τηλ: 210 8004830-1
Φαξ: 210 6218202
Διεύθυνση: Ε. Πεντζερίδη 3, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565