Διαγωνισμές για την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου

"Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου"
προϋπολογισμού Ενενήντα Πέντε Χιλιάδων ευρώ (95.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

AttachmentSize
Απόφαση Δημάρχου498.32 KB