Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή, για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας (Α έως και Θ) όπως αυτά προσδιορίζονται με την 22/02016 μελέτη της Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και βαρύνει τον Κ.Α. 25.6662.0001 του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2016 με το ποσό 124.000€, το υπόλοιπο ποσό των 126.000 € θα βαρύνει τον οικείο προϋπολογισμό του ο.ε. 2017 του Δήμου και με CPV 344167000-8.

AttachmentSize
Διακήρυξη760.55 KB
Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς158.37 KB
Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς.doc279.5 KB