11η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος,12-7-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:259
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ.
1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση
Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 16 Ιουλίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 πμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο:(εκτός ημερησίας διατάξεως)«Αγορά 2 εφεδρικών booster για τη θέση Τρία Πεύκα»
Απόφαση

Θέμα 1ο: Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της οδού Θεμιστοκλέους (από
Προμηθέως έως Ανακτορείας ) και Σοφοκλέους (από Περικλέους έως Θέτιδος)
Απόφαση
Θέμα 2ο : Μέριμνα για τα αδέσποτα
Απόφαση
Θέμα 3ο : Οργάνωση εθελοντών από τη Δημοτική Κοινότητα για περιπολίες σε
συνεργασία με εθελοντές Διονύσου και Εθελοντές Ροδόπολης
Απόφαση
Θέμα 4ο : Ηλεκτροφωτισμός στο τέρμα λεωφορείων στη Ραπεντώσα
Απόφαση
Θέμα 5ο: Επικαιροποίηση μελέτης για απορροή ομβρίων στη οδό Περικλέους
(Αναγέννηση)
Απόφαση
Θέμα 6ο :Αιτήσεις κατοίκων για παρατάσεις ενταφιασμού
Θέμα 7ο : Αίτηση για υδροδότηση της Τσώκου Σοφίας στο οικόπεδό της που βρίσκεται Λεωφ. Δημοκρατίας 21
Απόφαση
Θέμα 8ο:Αιτήσεις για αγορά οικογενειακών τάφων α) της Βαθροκοκοίλη
Στυλιανής του Βασιλέιου του 092 οικογενειακού τάφου β) των κκ Φραντζή Ιωάννη του Προκοπίου και Φραντζή Νικόλαου του Προκοπίου του 0123 οικογενειακού τάφου.
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2011_37.pdf69.05 KB
apof_dion_2011_38.pdf67.96 KB
apof_dion_2011_39.pdf69.59 KB
apof_dion_2011_40.pdf67.5 KB
apof_dion_2011_41.pdf66.94 KB
apof_dion_2011_42.pdf66.34 KB
apof_dion_2011_43.pdf67.37 KB
apof_dion_2011_44.pdf68.1 KB
apof_dion_2011_45.pdf69.53 KB