ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΠΔΔ "ΚΟΙΠΑΠ - Η ΕΣΤΙΑ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ “Η ΕΣΤΙΑ”, που εδρεύει στον Αγ. Στέφανο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Ανεμώνης 1 ΄Αγιος Στέφανος τηλ 210-8141700 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 πμ έως 14.00.

Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 8 Ιανουαρίου έως 19 Ιανουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ
Στάικος Θεόδωρος

Συνημμ. - ανακοίνωση & δικαιολογητικά
- υπόδειγμα αίτησης

Σχετικά έγγραφα: