6η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 9-3-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 54
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση

Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» και τα υπ’ αριθμ πρωτ. 1811 / 1-2-2011 και 8127/11-2-2011 έγγραφα του αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας –Περιβάλλοντος κ.Χρ.Παπαβασιλείου καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 14 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου (1ος όροφος) για τη συζήτηση διατύπωση γνώμης και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1)Διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό αυτοτελών οικισμών του Δήμου Διονύσου, σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Απόφαση
2) Διατύπωση γνώμης για τη διάνοιξη της οδού Μαγνησίας στα πλαίσια του έργου : «Κατασκευή οδών του Δήμου Διονύσου»
Απόφαση
3) Αίτημα του κ.Αντωνακάκη για παραχώρηση οικογενειακού τάφου.
Απόφαση
4) Αιτήματα των κκ
α) Μανώλη Μαρία,
β) Δακορώνια Νικόλαου,
γ) Κατόγλου Ειρήνης και
δ)Τσαχτίρη Κωνσταντίνας για ετήσιες παρατάσεις ταφής.
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2011_10.pdf258.33 KB
apof_dion_2011_11.pdf257.98 KB
apof_dion_2011_12.pdf262.74 KB
apof_dion_2011_13.pdf271.36 KB