5η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 22-2-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 15
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση

Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το από 18-2-2011 έγγραφο του Δημάρχου Διονύσου και Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Ι.Καλαφατέλη και το υπ’ αριθμ πρωτ. 1811 / 1-2-2011 έγγραφο του αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας –Περιβάλλοντος κ.Χρ.Παπαβασιλείου καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 27 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στο γραφείο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αίθουσα συνεδριάσεων) για τη συζήτηση διατύπωση γνώμης και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1) Απόφαση- Εισήγηση στην Εκτελεστική επιτροπή του Δήμου σχετικά με τον καθορισμό προτεραιότητας για τα έργα που πρόκειται να εκτελεσθούν ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου (άρθρο 86 παρ.4 του ν.3852/2010 ) ώστε να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2011. Υποβολή προτάσεων των κοινωνικών φορέων (άρθρο 86 παρ.5 του ν.3852/2010)
Απόφαση
2) Διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό αυτοτελών οικισμών του Δήμου Διονύσου, σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Απόφαση
3) Απόφαση σχετικά με το αίτημα της κα Παρασκευής Βαλσαμάκη για ετήσια παράταση ταφής (άρθρο 82 παρ.θ ν.3852/2010)
Απόφαση
4) Πρόταση σχετικά με το αίτημα του κ.Νικ.Αντωνακάκη για άμεση τοποθέτηση φωτισμού επί της οδού Προύσσης.
Απόφαση

Απόφαση θέματος εκτός ημερησίας διάταξης

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής της Δημοτικής Κοινότητας

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2011_05.pdf287.3 KB
apof_dion_2011_06.pdf265.7 KB
apof_dion_2011_07.pdf261.07 KB
apof_dion_2011_08.pdf265.8 KB
apof_dion_2011_09.pdf262.18 KB