« Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών »

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή
ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή Yπηρεσιών για την υλοποίηση Δημοτικών Προγραμμάτων
Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Δήμου Διονύσου»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ
(175.000,00 € )ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

AttachmentSize
Διακήρυξη432.93 KB