Πρόσκληση για την εργασία " Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας Konica Minolta και Toshiba ''

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 254/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην εργασία «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων » α) ΟΜΑΔΑ Α Φωτοτυπικά μηχανήματα μάρκας Toshiba , ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και β) ΟΜΑΔΑ Β Φωτοτυπικά μηχανήματα μάρκας Konica Minolta ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για τις ανωτέρω εργασίες .

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 21/09/2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Η Αντιδήμαρχος

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα