Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "Συντήρηση και παρακολούθηση συστημάτων ασφάλειας (συναγερμοί-πυρανίχνευση) δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμαρχος Διονύσου διακηρύσσει ότι την 31 η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 9:00 π.μ. έως 9:30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου - Aγ. Στέφανος, ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής, θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την ««Προμήθειας Συντήρηση και Παρακολούθηση Συστημάτων Ασφαλείας ( Συναγερμοί – Πυρανίχνευση )Δημοτικών Κτιρίων» προϋπολογισμού (13.899,00)ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα) , 2286/95 και Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

Αντίγραφα της διακήρυξης , της μελέτης και πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κα.ΘεοδοσιάδουΦωτεινή(τηλέφωνο 2132030638) http://www.dionysos.gr

 

Η αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα