«Συντήρηση, μεταφορά και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο Δημαρχείο»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 216/2015 ΑΟΕ
προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
(4.981,50€) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας «Συντήρηση,μεταφορά κι εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο Δημαρχείο».

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Συντήρηση, μεταφορά και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) στο Δημαρχείο131.75 KB