«Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού υλικού υπολογιστών και περιφερειακών»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 215/2015 ΑΟΕ
προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών
(16.666,50€) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια
υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού υλικού υπολογιστών και περιφερειακών.».

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού υλικού υπολογιστών και περιφερειακών296.58 KB