Πρόσκληση για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας της «Κάρτας του Δημότη».

Ο ∆ήμος ∆ιονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 157/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην προμήθεια α) ενημερωτικού υλικού (ομάδα Α των τεχνικών προδιαγραφων) ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας της «Κάρτας του ∆ημότη».
Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ∆ήμου ∆ιονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια.
Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Τετάρτη 17/06/2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

 

Σχετικά έγγραφα: