2η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 28-1-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση
Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 παρ.2 εδαφ. στ’ «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» και το υπ’ αριθμ πρωτ. 1821 και από 28/1/2011 έγγραφο του αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας –Περιβάλλοντος κ.Χρ.Παπαβασιλείου καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 2 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο γραφείο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αίθουσα συνεδριάσεων) για τη διατύπωση γνώμης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με θέμα :

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για τη χρημαδότηση της πράξης:«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου»

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Ιωάννα Κακούρη