1η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 18-1-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:681/18-01-2011
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση
Κοινοποίηση:
1) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.3 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 18 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης στο γραφείο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αίθουσα συνεδριάσεων). Το θέμα είναι κατεπείγον διότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει κατεπειγόντος και να λάβει απόφαση για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2011,σύμφωνα με το Δ.ΠΙΠ/Φ.2.9/31 ΟΙΚ 80 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(ΑΔΑ4Α9ΛΚ-Φ).

Θέμα 1ο:Πρόταση- Γνωμοδότηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δημοτικής κοινότητας Διονύσου για το έτος 2011 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής της Δημοτικής Κοινότητας

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_2_2011_dion.pdf158.91 KB