2η συνεδρίαση Επιτροπής διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 4-2-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ :2475
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Λεωφ.Μαραθώνος 29 & Αθαν.Διάκου 1
Αγιος Στέφανος ΤΚ 14565
Πληροφορίες : Ε.Πατσάκας τηλ.2132139926 Α,Παπαδοπούλου 2132139950
ΦΑΞ: 2108150821
e-mail diavoulefsi@dionysos.gr

ΠΡΟΣ : Τους φορείς του Δήμου Διονύσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» θεσμοθετήθηκε ο νέος συμμετοχικός θεσμός η «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης».
Σε εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης (ν.3852/2010 αρθ.76)ο Δήμος Διονύσου καλεί τους εκπροσώπους των φορέων του Δήμου όπως :
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στην υπό σύσταση Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Διονύσου μέχρι τις 15-2-2011, εγγράφως στη Διεύθυνση : Δημοτική Κοινότητα Διονύσου Οδός Πλαστήρα 50 ΤΚ 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ fax 2108150821 e-mail : diavoulefsi@dionysos.gr.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες :
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΚΔΚ.
Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποι-
ούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Η Αντιδήμαρχος Διαβούλευσης –Εθελοντισμού

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ