Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Εχοντας υπόψη το άρθρο 77 του Ν.3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο  εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και λήγει την 15η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 ημεραμηνία και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 14:00, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Διονύσου, Αρμόδια κ Παππά Ελευθερία Διεύθυνση Λ.Μαραθώνος 29 κ Αθ.Διάκου 1, 145 65 Αγ. Στέφανος, Τηλέφωνο 2132030661.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ