Επιτροπή Συγκρότησης Δ.Ε.Δ.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι ή άλλοι μαζικοί φορείς που εδρεύουν στον Δήμο Διονύσου να μας γνωστοποιήσουν την ακριβή επωνυμία τους, την διεύθυνση της έδρας τους, τηλέφωνο, fax, email, και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Τα παραπάνω στοιχεία παρακαλείσθε να τα αποστείλετε στον Δήμο Διονύσου, υπ'όψιν του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.

Η Επιτροπή Συγκρότησης Δ.Ε.Δ.