ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Άγιος Στέφανος .07/06/2012..
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16414… ...
Αριθμός Συνεδρίασης: (6)2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.124
ΦΑΞ: 210-8136.129

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Mετά τη ματαίωση της προγραμματισμένης κατά την 6/6/2012, ..6ης/2012.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, να προσέλθετε εκ νέου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, στις 11-06-2012.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα .. 19:30 ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/Δ στον άξονα 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος »
Απόφαση

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/Δ στον άξονα 4 «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των πόλεων»
Απόφαση

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/Δ στον άξονα 2 «Aναβάθμιση Αστικών Υποδομών »
Απόφαση

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/ στον άξονα 2 «Aναβάθμιση Αστικών Υποδομών »
Απόφαση

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/ στον άξονα 1 «Συμβολή στις αστικές παρεμβάσεις »
Απόφαση

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/ στον άξονα 3 « Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων »
Απόφαση

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/ στον άξονα 2 «Aναβάθμιση Αστικών Υποδομών »
Απόφαση

ΘΕΜΑ Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/Δ «Έγκριση υποβολής πρότασης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Κοινόχρηστων ποδηλάτων»
Απόφαση

ΘΕΜΑ 1o:Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 2o : Εγκατάσταση πίλλαρ παροχής Δ.Ε.Η. στις Δημοτικές Κοινότητες Κρυονερίου και Δροσιάς.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 3o : Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (εξ’αναβολής).
Απόφαση

ΘΕΜΑ 4o : Διατήρηση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάμενων ελεύθερων χώρων του Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηρισθεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι.
Απόφαση

ΘΕΜΑ 5o : Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων και σήμανσης στην οδό Πόντου αρ.16 στην Δ.Κ. Δροσιάς.
Απόφαση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παππάς Νικόλαος

Κοινοποίηση :

1. Δήμαρχος
2.Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής
3.Επικεφαλείς συνδυασμών

AttachmentSize
apof_epz_2012_02_23.pdf392.7 KB
apof_epz_2012_02_24.pdf386.93 KB
apof_epz_2012_02_25.pdf386.04 KB
apof_epz_2012_02_26.pdf386.75 KB
apof_epz_2012_02_27.pdf387.66 KB
apof_epz_2012_02_28.pdf388.36 KB
apof_epz_2012_02_29.pdf335.09 KB
apof_epz_2012_02_30.pdf335.08 KB
apof_epz_2012_02_31.pdf269.02 KB
apof_epz_2012_02_32.pdf211.31 KB
apof_epz_2012_02_33.pdf197.17 KB
apof_epz_2012_02_34.pdf233.63 KB
apof_epz_2012_02_35.pdf219.86 KB