ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε. ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTELIGENT ENERGY (ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε. ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTELIGENT ENERGY (ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

Δράση:
Ολοκληρωμένη πρωτοβουλία Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα κτήρια

Εταίροι του προγράμματος:
Ελλάδα / Ιταλία / Ισπανία

Προϋπολογισμός:
125.000 €

Επιδότηση:
75% (93750€), [ το 25% (31250€) μπορεί να καλυφθεί από τρέχοντα έξοδα της εταιρείας ]

Προτεραιότητες:
1. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
2. Σχεδόν μηδενικής ενέργειας ανακαινίσεις
3. Ποιότητα και συμμόρφωση στον τομέα των κατασκευών

Η παραπάνω δράση έχει υποβληθεί από την ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε. και αναμένεται η έγκρισή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με το σχέδιο του έργου, ο γενικός στόχος του είναι η προώθηση και διάδοση της εφαρμογής σε διακρατικό επίπεδο του ευρωπαϊκού οράματος για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της αποτελεσματικής, ευρείας εφαρμογής τους στην αγορά.
Μέχρι το τέλος του 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι σχεδόν «Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Κτίρια», συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των μέτρων για την ενίσχυση της ανακαίνισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος σε «σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Κτίρια». Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, πρέπει να γίνει σημαντική μεταμόρφωση στον τομέα των κατασκευών. Το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης του 2011 επικεντρώνεται στα μέσα που θα χρειαστούν για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία ανακαίνισης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των εξαρτημάτων και συσκευών που χρησιμοποιούνται σε αυτά.
Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το έργο αφορούν τα παρακάτω:
1. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ως οδηγό για τις σταδιακές ανακαινίσεις.
2. Μετατροπή του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος σε Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Κτίρια.
3. Βελτίωση της ποιότητας στην κατασκευή των Κτιρίων και συμμόρφωση με τους οικοδομικούς κανονισμούς.
Ο ρόλος της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε. περιορίζεται σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Οι συγκεκριμένες δράσεις ευαισθητοποίησης θα απευθύνονται στους κατοίκους του Δήμου Διονύσου, οποίος μετέχει στον πρόγραμμα με την ιδιότητα του υποστηρικτή και μόνο των δράσεων της Εταιρείας.
Οι δράσεις ευαισθητοποίησης θα είναι πιο αποτελεσματικές, αν εξασφαλιστούν η πλήρης πληροφόρησης -σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο- σχετικά με την πραγματική απόδοση των ανακαινίσεων και εγκαταστάσεων που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, η επαρκής γνώση της έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων.
Ο καθορισμός ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων, με βάση την υιοθέτηση των συστάσεων των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, η συγκεκριμένη διαθεσιμότητα και η εύκολη πρόσβαση σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η μακροπρόθεσμη εθελοντική δέσμευση της βιομηχανίας, των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση των κατασκευών, και της δημόσιας διοίκησης, θα εξασφαλίσουν την κατάλληλη θεσμική και οικονομική ρύθμιση της αγοράς για την πιλοτική και διαδεδομένη εφαρμογή των νέων λύσεων στις ενδιαφερόμενες περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις συμπεριλαμβάνουν:
α) τις στρατηγικές μελέτες με βάση την ανταλλαγή αναλύσεων και τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και των ενεργειακών τάσεων για την προετοιμασία των μελλοντικών νομοθετικών μέτρων και την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, για την εφαρμογή της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής στον τομέα της ενέργειας προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και για την προετοιμασία των μακροπρόθεσμων εθελοντικών δεσμεύσεων με τη βιομηχανία και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων και της ανάπτυξης των προτύπων, συστημάτων επισήμανσης και πιστοποίησης,
β) τη δημιουργία, διεύρυνση ή αναδιοργάνωση δομών και μηχανισμών για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων της τοπικής και περιφερειακής διαχείρισης της ενέργειας, και την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων και μέσων της αγοράς,
γ) την προώθηση των βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων και του εξοπλισμού, προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η διείσδυσή τους στην αγορά και να ενισχυθούν οι επενδύσεις που διευκολύνουν τη μετάβαση από την επίδειξη αποδοτικότερων τεχνολογιών στην εμπορία, τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τη δημιουργία θεσμικών δυνατοτήτων,
δ) την ανάπτυξη δομών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, την προώθηση και διάδοση της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών που εμπλέκουν όλους τους καταναλωτές, τη διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης και των σχεδίων, και συνεργασίας με τα Κράτη Μέλη μέσω επιχειρησιακών δικτύων, και
ε) την παρακολούθηση της εφαρμογής και του αντίκτυπου των Κοινοτικών Νομοθετικών Μέτρων και μέτρων στήριξης της ΕΕ.